Cmentarz Komunalny w Radomiu ul. Ofiar Firleja 45

Deklaracja dostępności


Urząd miejski w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej cmentarza komunalnego.

Data publikacji strony internetowej: 2023-08-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-11.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych


 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.


  Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:


 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach


  Zmiana rozmiaru strony


  Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
  Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

  Firefox, Chrome, Internet Explorer:

  [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

  Opera:

  [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok [-] aby pomniejszyć widok

  W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje: „Klawisze dostępności”, „Wersja tekstowa” i „Wersja kontrastowa”.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest , sekretariat@cmk.radom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 345 12 60 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


  Dostępność architektoniczna

  • Wejście do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek kaplicy jest dostępny od poniedziałku do piątku od 8-16
  • Budynek jest jedno kondygnacyjny nie posiadający utrudnień w przemieszczaniu się przez korytarze.( nie posiada wind oraz schodów)
  • brak pochylni i platform. Brak systemu informacji głosowych.
  • Oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu na cmentarz, a także w wyjątkowych sytuacjach możliwość wjazdu samochodem pod budynek kaplicy.
  • Każda osoba niepełnosprawna posiadająca psa asystującego może wejść na teren cmentarza.
  • Brak możliwości z korzystania z tłumacza migowego na miejscu bądź on line. Tylko we własnym zakresie.


 • up